Oferta

Kompleksowa obsługa formalności budowlanych
W imieniu Inwestora dokonujemy wszelkich formalności potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prowadzimy pełną dokumentację aż do jej zakończenia. Dzięki sprawnej komunikacji z urzędami Inwestorzy korzystający z naszych usług nie tracą czasu i nerwów w kolejnych instytucjach.

Doradztwo w zakresie obowiązującego Prawa Budowlanego
Z naszego doświadczenia wynika, że naruszenie prawa budowlanego jest poważnym problemem prowadzącym często do obciążenia Inwestora dotkliwą karą urzędową. Naruszenia prawa budowlanego zazwyczaj są wynikiem nieznajomości obowiązujących przepisów, a przecież nie każdy, kto remontuje lub buduje dom, jest ekspertem prawno- budowlanym. Planując roboty budowlane, warto zwrócić się o poradę do nas - doświadczonych fachowców. Wtedy wszystko pójdzie zgodnie z planem i z obowiązującymi przepisami.

Projekty indywidualne nowych obiektów
Wykonujemy projekty indywidualne:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- budynków gospodarczych i garaży,
- budynków inwentarskich i składowych,
- budynków magazynowych i produkcyjnych,
- budynków usługowych i handlowych,
- budynków letniskowych,
- wiat.

Opracowując projekty indywidualne, ze szczególną uwagą podchodzimy do spełnienia potrzeb przyszłych użytkowników. W naszych projektach istotne jest dobre doświetlenie wnętrz światłem słonecznym. Ważne jest dla nas również odpowiednie dopasowanie projektu budynku do działki. Staramy się projektować rozsądnie i z umiarem, w taki sposób, aby nie zrujnować budżetu powstającej inwestycji. Przygotowywane przez nas projekty indywidualne nie są gotowe do odbioru na drugi dzień po złożeniu zamówienia, ale spełniają wszystkie wymagania przyszłych użytkowników!

Sprzedaż i adaptacja projektów gotowych (katalogowych)
Projekty domów można przeglądać i wybierać także z dala od komputera - korzystając z drukowanych katalogów. Wszystkich poszukujących gotowego projektu wymarzonego domu zapraszamy do naszej siedziby po szeroki wybór papierowych katalogów. Pomożemy w wyborze najlepszego projektu, dobierzemy projekt odpowiedni do Państwa potrzeb, oczekiwań oraz uwarunkowań lokalizacji. Można u nas zamówić dowolny projekt typowy z najpopularniejszych pracowni projektowych.
Oferujemy również adaptację zakupionych projektów do warunków miejscowych. W wyniku współpracy z nami otrzymacie Państwo kompletną dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwentaryzacje budowlane
Wykonujemy inwentaryzacje budowlane - czyli sporządzamy plany budynku na podstawie przeprowadzonych pomiarów w istniejącym obiekcie budowlanym. Inwentaryzacja obiektu przedstawia rzeczywisty stan budynku i jest wymagana przed dokonaniem wszelkich poważniejszych zmian w obiekcie budowlanym. Inwentaryzacja budowlana może być wykorzystana do: określenia powierzchni nieruchomości, nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku, zmiany konstrukcji dachu, zmiany sposobu użytkowania budynku, uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali, podziału budynku na lokale. Na podstawie rysunków z inwentaryzacji budowlanej projektant jest w stanie opracować projekt budowlany dla planowanej inwestycji.

Projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów
Przebudowa, rozbudowa czy nadbudowa już istniejącego obiektu budowlanego jest ciekawą i wartą przemyślenia inwestycją. Nie każdą wizję można jednak dowolnie zrealizować. Na powierzchni, która posiada z góry zaprojektowany układ ścian bądź instalacji, mogą istnieć różne ograniczenia. Dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu i fachowej wiedzy możemy doprowadzić do kompromisów, które nie tylko zminimalizują niedogodności, ale również wprowadzą ciekawe i nie znane dotąd rozwiązania. Wspólnie zaprojektujemy funkcjonalną i przyjazną przestrzeń dla Państwa.

Projekty zmiany sposobu użytkowania
Przeznaczenie danego obiektu budowlanego nie jest stałe i może ulegać zmianom zgodnie z potrzebami jego użytkowników. Przekształcenie np. budynku gospodarczego na mieszkalny lub usługowy nie jest możliwe bez dopełnienia odpowiednich formalności. Zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zgłoszenia, a w niektórych przypadkach także uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę. Dzięki starannie przemyślanym działaniom opuszczone, zaniedbane obiekty budowlane mogą stać się przytulnym i komfortowym mieszkaniem lub lokalem usługowym. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie możemy zaproponować Państwu korzystne i funkcjonalne rozwiązania połączone z pięknem i wykorzystujące maksymalnie możliwości danej powierzchni.

Zgłoszenia robót budowlanych
Szereg inwestycji budowlanych nie wymaga obecnie uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z formalności urzędowych. Dla inwestycji nie wymagających pozwolenia przygotowujemy komplet dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Do takich inwestycji zaliczają się:

- w zabudowie zagrodowej budowa płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7,0 m, suszarni kontenerowych o pow. zabudowy do 21 m2;
- budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży (dotycz to również tzw. popularnych blaszaków), altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o pow. zabudowy do 35 m2,
- budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o pow. zabudowy do 35 m2,
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę;
- montaż zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
- budowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
- budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
- budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
- budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m;
- remont obiektu budowlanego, którego budowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę
- docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
- instalowanie tablic reklamowych.

Przygotowujemy również dokumentację na zgłoszenia boisk szkolnych, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych (w szczególności są to place zabaw i coraz popularniejsze siłownie zewnętrzne).

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Będąc odpowiedzialnymi za wszystkich użytkowników budynków musimy mieć na względzie przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Niezwykle istotne jest więc dołożenie wszelkich starań, by budynek spełniał wszystkie normy, które dopuszczają go do użytku. Warto pamiętać o przeprowadzeniu odpowiednich kontroli stanu technicznego budynku, aby móc się cieszyć bezpiecznym obiektem. Zlecanie kontroli stanu technicznego budynków leży w gestii właściciela lub zarządcy budynku. Ustawa Prawo budowlane nakłada obowiązek na:

- kontrole stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych przeprowadzane co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat;
- kontrole obiektów wielkopowierzchniowych przeprowadzane dwa razy w roku do 31 maja i do 30 listopada;
- kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 62 pkt 2) Prawa budowlanego np. uderzenia piorunem, silnego wiatru, pożaru, powodzi itp.;

Fakt przeprowadzenia okresowej kontroli stanu sprawności technicznej potwierdzamy na piśmie odpowiednim protokołem. Zakładamy również książki dla każdego rodzaju obiektu budowlanego, dla którego jej prowadzenie jest wymagane zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane. W ten sposób właściciel obiektu postępuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami i nie naraża się na sankcje karne.

Nadzór nad budową
Inwestorze, masz już decyzję pozwolenia na budowę? Szukasz kierownika budowy? Potrzebujesz inspektora nadzoru inwestorskiego? Zgłoś się do nas! Wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy kwestie techniczne związane z terminem rozpoczęcia budowy i uzgodnimy warunki, na jakich będzie pełniony nadzór nad budową.

Wyceny gruntów i nieruchomości

Ekspertyzy, oceny i opinie techniczne
Coś niepokojącego dzieje się z Państwa budynkiem? Wykonujemy ekspertyzy techniczne, oceny stanu technicznego i opinie techniczne obiektów budowlanych, których stan techniczny budzi wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Termin wykonania usługi uzależniony jest od stopnia skomplikowania obiektu.


Wszystkie usługi podlegają indywidualnej wycenie.